Oznam

Starostovia obcí Vlčany a Neded a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie upozorňujú všetkých producentov odpadových vôd, ktorí sú bez oznámenia napojení na kanalizačnú sieť a vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie, že sú povinní do 31. decembra 2019 sa dostaviť do obchodnej kancelárie ČOV nachádzajúcej sa v Spoločenskom dome vo Vlčanoch, teda v starej budove obecného úradu vo Vlčanoch, za účelom uzatvorenia zmluvy. Podkladom zmluvy o pripojení budú vyúčtovacie faktúry o odbere pitnej vody. Pri dodržaní uvedeného termínu prevádzkovateľ upustí od ich sankcionovania.

Ďalej vyzývajú tých ctených obyvateľov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, ale okrem vody z verejného vodovodu používajú aj vodu z vlastnej studne, aby túto skutočnosť oznámili zamestnancom ČOV v obchodnej kancelárii a uzatvorili novú zmluvu, v ktorej množstvo vypúšťanej vody bude určené v zmysle zákona.

Úctivo žiadajú dotknutých obyvateľov, aby sa v záujme bezproblémového prevádzkovania čistiarne odpadových vôd, ktoré je finančne veľmi náročné, dostavili do obchodnej kancelárie ČOV a využili možnosť uzatvorenia tejto dohody, aby tým predišli sankciám po 1. januári 2020.

Ďakujú za Vaše pochopenie.