Oznam

Obec Neded ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad oznamuje obyvateľom, že v zmysle §52 ods. 2. pís. a, zákona o správe daní a poplatkov č. 563/2009 Z.z., zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce, a to dňom 1.februára 2020.

Obec týmto vyzýva daňovníkov, ktorí nezaplatili dane a poplatky, aby si túto povinnosť splnili do 13. decembra 2019, a to buď zaplatením na Obecnom úrade Neded, alebo na účet obce.