Oznam – materské a základné školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Obec Neded ako zriaďovateľ materských a základných škôl vo svojej územnej pôsobnosti oznamuje, že v dôsledku zlepšujúcej sa pandemickej situácie sa dňom 12. apríla 2021 obnoví prevádzka v materských školách a začne sa prezenčná výučba v základných školách pre ročníky 1. – 4.

Podmienkou je preukázanie sa zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Uvedené potvrdenie poskytne zákonný zástupca k nahliadnutiu ráno 12. apríla 2021 triednemu učiteľovi.

Zároveň zákonný zástupca odovzdá  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /príloha 8a/. Uvedené potvrdenie je k dispozícii na internetovej stránke školy a zároveň si ho zákonní zástupcovia žiakov budú môcť prevziať aj pri antigénovom testovaní v telocvični Základnej školy Ágostona Pongrácza v sobotu 10. apríla 2021.

Súčasne s obnovením prezenčného vyučovania sa obnoví aj prevádzka školskej jedálne pri ZŠ ako aj školského klubu detí.

Žiaci 5. – 9. ročníka naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Ďalšie informácie Vám poskytnú riaditelia materských a základných škôl.