Oznam – Sčítanie

Vážení občania,

Počas mesiacov február a marec sa uskutočňuje samosčítanie obyvateľov Slovenska. V tejto fáze sa každý občan sčíta sám. Sčítanie prebieha elektronicky. Obraciame sa s prosbou na mladších technicky zdatnejších občanov, aby pri sčítaní pomohli svojim rodičom, známym, susedom, starším spoluobčanom pri splnení si tejto povinnosti.

Sčítať sa majú povinnosť tí občania, ktorí k polnoci z 31. decembra 2020 na 01. januára 2021 mali trvalý pobyt, prechodný, alebo tolerovaný pobyt v obci, teda sa dlhodobo zdržiavajú v Nedede.

Túto povinnosť majú aj občania, ktorí sa po tomto dátume odhlásili z trvalého pobytu, ktorí nebývajú v našej obci, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, ale neodhlásili sa z trvalého pobytu v Nedede.

Maloleté deti sčítajú ich rodičia, prípadne zákonní zástupcovia. Sčítať je potrebné aj obyvateľov obce, ktorí zomreli v dobe od 01. januára 2021, preto prosíme príbuzných, aby sčítací formulár vyplnili v ich mene.

Sčítať sa touto formou môžeme do 31. marca 2021, po tomto dátume už samosčítanie nebude možné.

Úctivo Vás žiadame o splnenie tejto úlohy v čo najväčšej miere.

https://eso.scitanie.sk/sk