Oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. l písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L AS U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Nitra a Šaľa

od 26.07.2019, 09:00 hod až do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.