Oznámenie o strategickom dokumente – „Územný plán mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Kolárovo“

Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Kolárovo” je zverejnené na webovom sídle:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-kolarovo-zmeny-doplnky-c-8-upn-mesta-kolarovo

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka č. 6, 945 01 Komárno, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania na Okresnom úrade Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka č. 6, 945 01 Komárno, v pracovných dňoch počas úradných hodín.