Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, milí Nededčania!

Dovoľte mi, aby som sa  Vám prihovorila v prvý deň nového roka. Len pred niekoľkými dňami sme zasadli k štedrovečernému stolu, spoločne s rodinou, priateľmi a blízkymi sme prežívali najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Snažili sme sa trochu sa zastaviť, spomaliť plynutie času, aby čaro týchto okamihov trvalo čo najdlhšie. Je to čas naplnený pokojom, porozumením a láskou.

Ale je aj obdobím, keď spoločne, alebo len každý sám pre seba hodnotíme  rok uplynulý, bilancujeme svoje úspechy či zlyhania, tešíme  sa z naplnených, zrealizovaných cieľov, či predsavzatí, uvažujeme nad tým, čo sme mali urobiť ináč a kladieme si predsavzatia do toho roka prichádzajúceho.

Takto pred rokom som sa k Vám prihovorila po prvýkrát. Mala som predsavzatia, ciele a tiež sľuby. Rok 2019, ktorý sa vtedy začínal, bol pre mňa rokom nových úloh, rokom nových riešení a v neposlednom rade aj rokom nových skúseností.

Rozbiehala sa výstavba prístavby materskej školy, ktorá bola v júni úspešne dokončená. Následne  sme  začali s rozsiahlou rekonštrukciou pôvodnej budovy materskej školy. Nešlo všetko podľa pôvodných predstáv, s postupom prác sa odkrývali problémy, ktoré budova roky signalizovala. V konečnom dôsledku sa problémy vyriešili, avšak táto investícia bude pre obec finančne oveľa náročnejšia ako sa pôvodne predpokladalo.

S rozbehom rekonštrukcie sme museli riešiť umiestnenie detí počas tohto obdobia. V ústrety nám vyšla Základná škola Ágostona Pongrácza. Je pravdou, že sme nevedeli umiestniť taký počet detí, aký by sme si boli priali, ale verím, že toto riešenie bude trvať iba tento školský rok a ten nasledujúci začneme v krásnych zrekonštruovaných priestoroch, zdravom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, v ktorom sa naše deti budú môcť plnohodnotne rozvíjať a pripravovať sa na nástup do základnej školy.

V septembri začala rekonštrukcia budovy obecného úradu. Oproti pôvodným plánom sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo pristúpiť k rekonštrukcii tejto budovy komplexne, nezamerať sa len na energetickú efektívnosť budovy – teda izoláciu vonkajších stien, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu strechy a vykurovania.  Preto sa postupne zrealizovali ďalšie práce – podrezali sa vonkajšie a vnútorné múry,  bola vymenená elektroinštalácia v budove. Čaká nás ešte izolácia podláh a dokončene interiérov kartonážou. Náklady na rekonštrukciu aj v tomto prípade budú vyššie, ako sa pôvodne plánovalo. Navýšia ich nielen viac práce vo vnútri budovy, ale aj ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytli v súvislosti so statikou strechy budovy.

Po ukončení prác, čo predpokladáme v mesiaci marec 2020,  bude obecný úrad sídliť v  komplexne zrekonštruovanej budove, ktorá zvonka aj zvnútra bude hodna tejto verejnej inštitúcii.

Pred rokom sme si dávali za cieľ dosiahnuť, aby sme mali čistejšie ulice, žili v krajšej obci. Myslím, že sme v tejto oblasti vykonali kus dobrej práce.  Je pravdou, že z ulíc zmizli skládky odpadu, ale k tomu, aby sme mali peknú čistú dedinu, upravené ulice, je to len začiatok cesty. Ale je to v rukách každého jedného z nás.

Na to, aby sme mohli obec skrášľovať, opravovať cesty, chodníky, udržiavať obecné budovy, musíme zlepšiť ekonomickú kondíciu obce. Preto bolo nutné pristúpiť k úprave – zvýšeniu daní a poplatkov, ale predovšetkým je nutné zlepšiť ich výber. Každý jeden z nás si musí uvedomiť, že len vtedy môžeme očakávať zmeny v obci, pomoc v čase núdze, ak si budeme i my plniť svoje povinnosti voči nej.

V závislosti od finančných možností si môžeme v tomto roku stanoviť nové ciele. Je veľa vecí, ktoré obec potrebuje. Či je to rekonštrukcia strechy domu smútku, dokončenie izolácie strechy telocvične základnej školy, rekonštrukcia prenajímaných priestorov na trhovisku, dobudovanie kamerového systému, alebo už spomínané opravy miestnych komunikácií. Budeme sa snažiť, aby sme toho čo najviac vedeli zrealizovať.

Zmeny, ktoré v našej obci za tento rok nastali,  sú výsledkom práce našich ľudí. Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala každému, kto akoukoľvek mierou prispel k tomu, aby sa nám v našej obci lepšie žilo.  Patrí Vám poďakovanie za pomoc, podporu i za Vašu dôveru.

Vážení občania!

Do nového roka 2020 nám všetkým prajem, aby sme do neho vkročili šťastnou nohou, aby sme boli obklopení dobrými ľuďmi, na ktorých sa v každej situácii budeme môcť oprieť, s ktorými budeme vedieť počítať pri riešení problémov, pri dosahovaní spoločných cieľov. Prajem Vám pevné zdravie, veľa úspechov v práci i v osobnom živote.

Šťastný nový rok!