Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 – Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Neded v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 29. 04. 2022 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“.

Uvedený strategický dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Obecnom úrade v Nedede počas úradných hodín.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

   Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky k oznámeniu strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní od jeho zverejnenia.