Rozsah hodnotenia „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“

Obec Neded v súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 22.11.2021 bolo obci doručené rozsah hodnotenia strategického dokumentu  „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“.

 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

 

Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 10 dní od jeho zverejnenia.