Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Obec Neded v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 12.1.2022 bolo obci doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“.

 

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

 

Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky k určenej správe hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 21 dní od jeho zverejnenia.