Správne poplatky

Správne poplatky na úseku matrík

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí 5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €
Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrad štátnymi občanmi SR – delegačka 20,00 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 35,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00 €

 

Správne poplatky na úseku osvedčovania

Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu v cudzom jazyku 3,00 €
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis 2,00 €
Potvrdenie o pobyte 5,00 €