„Územný plán obce Palárikovo“ – oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-palarikovo

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.