Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere chváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

Verejná vyhláška

Prílohy