Výzva – na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

V Ý Z V A

na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Neded ako správca miestnych cintorínov v Nedede,

vyzýva všetkých občanov,

ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak učinili čo najskôr. Uvedenú povinnosť si môžu splniť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Nedede.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Cintoríny v Nedede sú spracované virtuálne na webovej stránke www.virtualnycintorin.sk.

Momentálne prebieha aktualizácia fotiek hrobových miest.

Katolícky cintorín: https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/238

Reformovaný – starý cintorín (vzadu pri Batonskej ceste): https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/240

Reformovaný – nový cintorín: https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/239

Kontakt na OcÚ:
0904/548 276
obecneded@neded.sk