Výzva

Obec Neded ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad vyzýva daňovníkov, ktorí nezaplatili dane a poplatky, aby si túto povinnosť urýchlene splnili, a to buď zaplatením na Obecnom úrade v Nedede, alebo na účet obce!