Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

Správa o hodnotení sa nachádza na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou–1

 

Do správy možno nahliadnuť na obecnom úrade, v úradných hodinách, možno z nej robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.