Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

Obec Neded podľa zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) informuje verejnosť o doručení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

„Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja”

ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

Záverečné stanovisko bolo vypracované Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia, Úradom verejného zdravotníctva SR.

V zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení záverečného stanoviska a zároveň oznamujeme, že do záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 15 dní od zverejnenia na Obecnom úrade v Nedede počas úradných hodín pre verejnosť.

Prílohy