Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dedina Mládeže – Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Neded, podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

o z n a m u j e,

že dňa 28.03.2022 bolo z Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o ŽP doručené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dedina Mládeže“, predložené obstarávateľom  Obec Dedina Mládeže. Uvedené oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-dedina-mladeze

Do oznámenia je možné nahliadnuť a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, po dobu 14 dní od jeho doručenia.