Zmluvy 2014 –

66 rima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40144,00
65 Imrich Hanzelík Dodatok č. 1, kde predávajúci predáva a kupujúci kupuje 11/140-ín nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č. 5718, C KN parc. č. 827 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
64 Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. 5.713.634,12 EUR
63 Vodohospodárske stavby a.s. Röntgenova 26 85101 Bratislava Zmena Zmluvy: v článku V sa v bode 2 mení termín ukončenia v časti: Ukončenie prác na kanalizačných sieťach a prečerpávacích staniciach a to nasledovne: „Ukončenie prác na kanalizačných sieťach a prečerpávacích staniciach: do 31.07.2015.“ 5.015.709,12 Eur
62 Ing. Darina Palatická, č. licencie 381 Sedliacka 45 951 15 Mojmírovce a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2014 b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2014 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c) audit súladu výročnej správy za rok 2014 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou 1.300,- Eur
61 Imrich Hanzelík Predávajúci predáva a kupujúci kupuje 11/140-ín nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č. 5718, C KN parc. č. 827 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
60 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Predaj pozemku reg. C KN: parc. č. 186/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2. 10,- €/m2
59 Ing. Pavol C s i f f á r y a manž. Eva C s i f f á r y o v á, rod. Takácsová Predávajúci predáva a kupujúci kupujú časť nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č.20/2009 zo dňa 9.11.2009 vyhotoveného Lenkou Korcovou, so sídlom Pata, Stará poštová 534 a to : novovytvorenú parc.č.7976/85 orná pôda o výmere 378 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. V zmysle ust. § 9a ods.8 písm.b/ zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí ide o pozemok – priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou nadobúdateľa. Povinní z vecného bremena manželia Ing. Pavol a Eva Csiffáryoví zriaďujú podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v prospech oprávneného z vecného bremena Obce Neded vecné bremeno in rem, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo oprávneného z vecného bremena právo užívania, údržby a opráv potrubia vybudovaného na zaťaženom pozemku parc.č.7976/85 odvádzajúceho dažďovú vodu do kanála v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
58 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00
57 Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu a zmena čísla účtov na formát IBAN 5.713.634,12 EUR
56 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Odberné miesto č. 4100163264 Súpisné č. 817 5,- EUR/Mesačne
55 Advokátska kancelária JUDr. Eleonóra Zuzáková, s. r. o. Mierové nám. 943/4 924 01 Galanta Poskytovanie právnej pomoci, zastupovanie obce v súdnych sporoch, vyhotovovanie zmlúv. 132,78 Eur / mesačne
54 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Zaťaženie pozemkov Bezodplatne
53 BEJAR, s. r. o. 927 05 Dlhá nad Váhom Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce na roky 2011/2015 720,- Eur
52 RAC spol. s r. o. P. Pázmáňa 49/3 927 01 Šaľa Rekonštrukcia a oprava telocvične ZŠ Neded 154000
51 RAC spol. s r. o. P. Pázmáňa 49/3 927 01 Šaľa Rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí, oprava a zateplenie fasády, úprava podláh na Telocvični. 224922,01 Eur
50 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému“ 3.000,- Eur
49 Ing. Darina Palatická, č. licencie 381 Sedliacka 45 951 15 Mojmírovce a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013, b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2013 c) audit súladu výročnej správy za rok 2013 1.300,- Eur
48 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) 925 83 Žihárec 85 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. 250,- Eur
47 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) 925 83 Žihárec 85 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Vybudovanie zberného dvora v obci Neded“ 350,- Eur
46 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) 925 83 Žihárec 85 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. 250,- Eur
45 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 12.203,64
44 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách: Znenie článku 3. ods. 3.1, Príloha č.2 Zmluvy „Predmet podpory“ a Príloha č. 6 Zmluvy „Rozpočet projektu“ 256.680,62 EUR
43 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách: 1.1.1 Príloha č. 1 v čl. 4 1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory“ 1.1.3 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ 256.970,97 EUR
42 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe žiadosti Klientovi úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy 15.334,03 Eur
41 ČOV VLČANY-NEDED, spol. s r.o. Prenajatie nehnuteľností – pozemkov a stavieb uvedených v ods.2 I. článku, ktoré vlastnia prenajímatelia, nájomcovi. 250,- Eur
40 Obec Vlčany 925 84 Vlčany 944 Účasť zmluvných strán na realizácii projektu „ Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia – SO 13 Kanalizácia Vlčany, SO 14 Kanalizácia Neded a SO 15 Zberné prečerpávacie šachty a na vysporiadaní vzájomných majetkovo-právnych vzťahov plynúcich z realizácie tohto projektu. 5 913 709,12 EUR
39 Daniela Bombiczová 925 85 Neded č. 675 V súlade s čl. IV. ods. 3 zmluvy zo dňa 7.1.2004 sa mení spravovateľ nasledovne: PS DADA, s.r.o.; 925 85 Neded č. 675, IČO: 46946110, zast. Danielou Bombiczovou, konateľkou 0,00 EUR
38 Pavel Farkaš Účastníci sa dohodli, že vlastníkom ½-ice novovyt. parc.č.2216/117 zast. plochy o výmere 43 m2 a parc.č.2216/118 zast. plochy o výmere 17 m2 zameraných z parc.č.2094 v zmysle geometrického plánu č.11/2010 zo dňa 25.1.2011 vyhotoveného László Jónásom, súkromným geodetom so sídlom Diakovce 542 sa stáva Pavel Farkaš. Vlastníkom 1/4-iny zbytkovej E KN parc.č.2094 ost. plochy o výmere 37 m2 sa stáva Obec Neded. 3,51 €/m2
37 Alexander Csillag a Eva Csillagová Predaj časti C KN parc.č.9404/17, E KN parc.č.9403 a 9407/102 a to v zmysle geometrického plánu č.17-09/2008 zo dňa 25.10.2008 vyhotoveného Alžbetou Blazsekovou z geodetickej kancelárie so sídlom Galanta, Mierové nám.4 z C KN parc.č.9404/17 diel 4 o výmere 162 m2, z E KN parc.č.9403 diel 5 o výmere 96 m2, diel 6 o výmere 38 m2 a diel 13 o výmere 5 m2, z E KN parc.č.9407/102 diel 7 o výmere 12 m2, diel 8 o výmere 495 m2 a diel 12 o výmere 18 m2 v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
36 EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. Pri Bielom kríži 14 831 01 Bratislava 33 Kompletná realizácia verejného obstarávania pre projekt :„ Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia” 17.820,- EUR
35 Koodis Art Inžinierig Nitra s. r. o. Pri strelnici 10 Vykonanie a zariadenie inžinierskych činností na stavbe: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“ 500,- EUR za mesiac
34 Nadácia Pontis Zelinárska 2 821 08 Bratislava 2 Poskytnutie grantu na projekt Neded 2013 98,- Eur
33 Jozef Juhos a Mária Juhosová Predaj parc.č.1940/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2, C KN parc.č.1898 záhrady o výmere 428 m2 v celosti. 3,51 €/m2
32 Skupina dodávateľov IZ ESP VRV-NEDED zastúpená spoločnosťou ESP Consult, s.r.o. Zabezpečiť stavebný dozor k realizácii stavby „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“ 50.105,00 EUR
31 PROSPECT, s.r.o. J. Simora 5 940 01 Nové Zámky Vykonanie diela:“Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“ 256.680,62 EUR
30 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00
29 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o termínovanom úvere 295.685,46 EUR
28 Ministerstvo životného prostredia SR Nám.Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 5.913.709,12
27 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Zmena na titulnom liste Zmluvy z dôvodu odstránenia chyby v písaní sa mení číslo Zmluvy 0,00 EUR
26 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Realizácia aktivít projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded 256.970,97
25 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžovo nám.11 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o termínovanom úvere 43.907,40
24 UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A 813 33 Bratislava IČO: 00681709 Poskytnutie peňažných prostriedkov (úveru) na investičné výdavky podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2012 pri úrokovej sadzbe 3 M EURIBOR +3,6 % p.a 22.000,- Eur, slovom: dvadsaťdvatisíc eur
23 Vodohospodárske stavby a.s. Röntgenova 26 85101 Bratislava Zhotovenie diela: „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“ s DPH 5.015.709,12 EUR
22 Zoltán Varga a Helena Vargová Predaj parc. č. 7785 zast. plochy a nádvoria o výmere 906 m2 a parc. č. 7786 ornej pôdy o výmere 385 m2 v 2/6-inách v k.ú. Neded 3,51 EUR/m2
21 Mgr. Farár Štefan Mgr. Štefan Farár odkúpi novovytvorenú parc. č. 9407/24 ostatné plochy o výmere 267 m2 v celosti v katastrálnom území Neded 3,51 EUR/m2
20 Vodohospodárske stavby, a.s. Röntgenova 26 851 01 Bratislava Zhotovenie diela: „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“ s DPH 5.015.709,12 EUR
19 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 0,00 €
18 Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality 5.000,- €
17 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00 EUR
16 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o termínovanom úvere do 523.231,34
15 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 209.854,67 EUR
14 Prima banka Slovensko,a.s. Dodatok k zmluve o termínovanom úvere 0,00 EUR
13 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere 0,00 EUR
12 Prima banka Slovensko Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00 EUR
11 Prima banka Slonensko, a.s. Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 5330,00 EUR
10 Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava hnuteľný majetok štátu nadobudnutého v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 0,00 EUR
9 Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina 010 11 Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 5.330,00 EUR
8 Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11; 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. do 40.144,00 EUR
7 Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých do 209.854,67 EUR
6 Dexia banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých do 21.573,90 EUR
5 Úrad práce soc. vecí a rodiny Nové Zámky F. Kapisztóryho 1 940 36 Nové Zámky Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby max.453,60 EUR
4. Dexia banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere do 523.231,34
3 ZSE Energia, a.s. Ponuka E.Stabil 2012-2013 podľa Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie s Ponukou E.Stabil 2012-2013
2 Dexia banka Slovensko, a.s. Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31 575 951 IČ DPH: SK2020372541 Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. do 33.193,92 EUR
1 Dexia banka Slovensko, a.s. Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31 575 951 IČ DPH: SK2020372541 Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých do 25.079,75 EUR zmluva_c._2001411.pdf