Zmluvy 2018 – 2015

P.Č. Dodávateľ Predmet Hodnota Zmluvy
140. T-Consult Slovakia, a. s., Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica Poskytovať služby externého projektového manažmentu k Projektu s názvom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy Materskej školy obec Neded“ 12600,- EUR
139. T-Consult Slovakia, a. s., Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica Poskytovať služby externého projektového manažmentu k Projektu s názvom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – OÚ Neded“ 8400,- EUR
138. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP je úprava zmluvnýh podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded 746806,85 EUR
137. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP je úprava zmluvnýh podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Obecný úrad Neded 149 406,77 €
136. Viliam Mészáros Novovytvorené C KN parc.č. 1346/56 zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2, C KN parc.č. 1346/57 zast. plochy a nádvoria o výmere 13 m2, C KN parc.č. 1346/58 zast. plochy a nádvoria o výmere 16 m2 a C KN parc.č. 1107/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2 v podiele 1/1 v kat. ú. Neded, obec Neded, okres Šaľa. 10,- EUR/m2
135. Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1 1. Doplnenie Osobitných dojednaní 2. Predĺženie doby poistenia 5.028,59 EUR/ročne
134. AGIM s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rozšírenie kapacity MŠ Neded – Prístavba nového pavilónu“ 248554,73 EUR
133. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje Nehnuteľnosti špecifikované v č. I bod. 1. písm. a) a písm. b) tejto zmluvy o celkovej výmere 20 m2. a to: a) parcela číslo 1346/52 o výmere 11 m2, druh pozemku ostatné plochy, b) parcela číslo 1346/53 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavané plochy. 10,- EUR/m2
132. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Poplatky v zmysle platného Sadzobníka
131. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Poplatky v zmysle platného Sadzobníka
130. KOODIS spol. s r.o., Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa Inžinierské činnosti počas realizácie stavby a po dokončení stavby: „Rozšírenie kapacity MŠ Neded – Prístavba nového pavilónu“ 4200,- EUR
129. KOODIS spol. s r.o., Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa Inžinierské činnosti počas realizácie stavby a po dokončení stavby: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01- Obecný úrad Neded“ 8640,- EUR
128. Sík út s.r.o., B. Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota Realizácia prác na stavbe: Rekonštrukcia cesty v obci Neded – ulica Pétervetés a Cintorín 37701,11 EUR
127. Ladislav Patasi, 925 85 Neded č. 316 Vyhotovenie diela: Rekonštrukcia tribúny – Futbalový štadión Neded“ 25417,67 EUR
126. EA projekt s.r.o., Eszterházyovcov 714/6, Galanta 924 01 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Rozšírenie kapacity MŠ Neded – Prístavba nového pavilónu“ 9430,- EUR
125. AGIM s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno Zmluva o dielo č. 180412-1 841021.78,-  EUR
124. KOODIS spol. s r.o., Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa Inžinierské činnosti počas realizácie stavby a po dokončení stavby: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“ 11520,- EUR
123. Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32 „Magyar tanítási nyelvű Óvoda Negyed – befogadóképesség bővítése hozzáépítéssel – támogatás 55500000,- Ft
122. Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 10000,- EUR
121. Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša1, 843 02 Bratislava 49 Poskytnutie grantu na projekt – Cesta nie je park 997,38 EUR
120. BAUTECH PROJEKT s.r.o., Štúrova 34/879, 927 01 Šaľa Oprava strechy spojovacej chodby telocvične a ZŠ Neded 23988,- EUR
119. Martin Tarnai Predávajúci predáva a kupujúci kupuje časť nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č. 56/2017 zo dňa 17.07.2017 vyhotoveného Ing. Marekom Mészárosom, GeoAdvice, s.r.o., Jazerná 585/30, Šaľa a to : novovytvorenú C KN parc.č. 9404/23 záhradu o výmere 118 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. 10,- EUR/m2
118. Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,- EUR
117. Poľovnícke združenie DROP Neded 925 85 Neded 1481 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľností na základe geometrického plánu č. 50984829-21/2017 zo dňa 06.11.2017 vyhotoveného Ing. Istvánom Gyöpösöm, Bátorové Kosihy a to : novovytvorenú C KN parc.č. 7601/4 ovocný sad o výmere 527 m2, a parc.č. 7601/5 ovocný sad o výmere 51 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. 10,- EUR/m2
116. Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Prenájom nebytového priestoru o výmere 1,5 m2. 1.200,- EUR/ročne
115. Ing. Darina Palaticá a) štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2017. b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2017 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c) audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2017 zostavenej podľa § 22 zákona o účtovníctve za obcou zriadené dcérske účtovné jednotky. 1.925,- EUR
114. POINFO, s.r.o. Námestie hrdinov 8 940 02 Nové Zámky Poistenie majetku 2.458,85 EUR
113. Cesty Nitra, a. s. Murgašova 939/6 949 01 Nitra Realizácia prác na stavbe: „Oprava krytu MK Neded“ 59.992,37 EUR
112. Nadácia Volkswagen Slovakia J. Jonáša 1 843 02 Bratislava 49 Poskytnutie grantu na projekt – „Malí vedci“. 993,50 EUR
111. T-Consult Slovakia, a. s. Skuteckého 12 974 01 Banská Bystrica Poskytovať služby smerujúce k získaniu Grantu a vypracovať Žiadosť o NFP k Projektu v rámci Grantového programu. 2.400,- EUR
110. Ján Morvai Stolárstvo – Sklenárstvo 925 85 Neded 620 Zhotovenia diela“ Výmena interiérových dverí na Obecnom úrade“ – v obci Neded 4.999,- EUR
109. Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 925 83 Žihárec 85 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho použitia a kontroly dohodnutého účelu a stanovenie podmienok použitia nenávratného finančného príspevku z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja 4.180,- EUR
108. Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra NSK sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu 1700,- EUR
107. KOODIS spol. s r. o. Pázmánya 49/3 927 01 Šaľa Realizácia verejných obstarávaní podľa cenovej ponuky predloženej Mandatárom v zákazke s nízkou hodnotou, ktorú vo výberovom konaní Mandant vyhodnotil ako úspešnú. Mandatár je povinný za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej zmluve zabezpečiť službu – verejné obstarávanie. Viď. prílohu
106. Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra NSK sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry 1.700,- EUR
105. Landistav s.r.o. Clementisove sady 906/14 924 01 Galanta Vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: “ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“ 19.938,- EUR
104. CASSIA DANCE Košice nezisková organizácia Massarykova 2 040 01 Košice Umelecké vystúpenie hudobnej skupiny ABBA SLOVAKIA 2.200,- EUR
103. Pavol Rimovský, rod. Rimovský Predávajúci predáva a kupujúci kupujenehnuteľností na základe geometrického plánu č.17/2012 zo dňa 14.6.2012 vyhotoveného spoločnosťou GEO-ING s.r.o. Galanta a to : novovytvorené parc.č.9406/31 trvalé trávne porasty o výmere 93 m2, parc.č.9406/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, parc.č.9406/33 trvalé trávne porasty o výmere 25 m2, parc.č.9407/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. 3,51 Eur/m2
102. Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40144,- EUR
101. Bautech Šaľa s.r.o. Zrealizovanie zákazky „Odstránenie havarijného stavu v telocvični ZŠ v obci Neded“ na základe vypracovaného odborného posudku zhodnotenia havarijného stavu. 35515,42 EUR s DPH
100. Ing. Darina Palatická a) štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2016. b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2016 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c) audit súladu výročnej správy za rok 2016 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou d) audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2016 zostavenej podľa § 22 zákona o účtovníctve za obcou zriadené dcérske účtovné jednotky. 1925,00 EUR
99. Mgr. Annamária Miškovičová Predávajúci predáva a kupujúci kupujú časť nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č. 8122, E KN, parc. č. 1346/40 ostatné plochy o výmere 13899 m2 na základe geometrického plánu č. 28/2016 zo dňa 02.09.2016 vyhotoveného Lenkou Korcovou, so sídlom Pata, Stará poštová 534 a to : novovytvorenú parc. č. 1346/55 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 33 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. 10,00 EUR/m2
98. Regionálna poradenská spoločnosť, a.s. Poskytovať služby smerujúce k získaniu Grantu a vypracovať Žiadosť o NFP k Projektu v rámci Grantového programu 2400,00 EUR s DPH
97. Regionálna poradenská spoločnosť, a.s. Poskytovať služby smerujúce k získaniu Grantu a vypracovať Žiadosť o NFP k Projektu v rámci Grantového programu 2400,00 EUR s DPH
96. Regionálna a poradenská spoločnosť, a.s. Poskytovať služby smerujúce k získaniu Grantu a vypracovať Žiadosť o NFP k Projektu v rámci Grantového programu 2400,00 EUR s DPH
95. FORTE ACOUSTIC spol. s r.o. Zhotovenie diela „Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne na obecnom úrade v obci Neded“ podľa predloženej cenovej ponuky a požiadaviek objednávateľa. 2779,20 EUR s DPH
94. BIOMIN Slovensko s.r.o. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje časť nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č. 8122, E KN parc. č. 7845/2 ostatné plochy o výmere 934 m2 podľa geometrického plánu č. 21/2015 zo dňa 22.04.2015 vyhotoveného GEOZET, geodetická kancelária Juraj Zentko, so sídlom Stupavská 33A, Bratislava, IČO: 43862101 a to: novovytvorenú parc. č. 7845/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 409 m2 v celosti v katastrálnom území Neded, obec Neded, okres Šaľa 12,00 EUR/m2
93. Bautech Šaľa s.r.o. Zrealizovanie diela: „Rekonštrukcia povrchových úprav miestnych komunikácií Neded“ podľa podkladov, ktoré zhotoviteľ predložil v rámci verejnej súťaže. 20991,23
92. PROFI STAV TEAM s.r.o. Zrealizovať dielo “ Výstavba detského ihriska – 2x zostava“ Neded. 19199,75 EUR s DPH
91. Ján Morvai Stolárstvo – Sklenárstvo Zhotovenie diela „Novostavba autobusovej zastávky“ v obci Neded podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 18.10.2016 a požiadaviek objednávateľa. 4999,99 EUR s DPH
90. AbiS – Ing. Marián Husár Zhotoviteľ sa zavezuje, že vypracuje projekt stavby: “ Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Neded“ 17670,40 EUR
89 Ing. Dávid Jancsó – EA projekt Zhotoviteľ sa zavezuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Zvyšovanie energetickej účinnosti a prístavba existujúcej budovy – SO 01 – Obecný úrad Neded“ 8380,00 EUR
88 Norbert Izsák Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č.1943, C KN parc.č.7976/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 m2, C KN parc.č.7976/26 záhrada o výmere 445 m2 v celosti v katastrálnom území Neded, obec Neded, okres Šaľa. 3,51 Eur/m2
87 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená. Bezodplatne
86 Lívia Gyarmati Predávajúci predáva a kupujúci kupuje časť nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č.1943, C KN parc.č.1444/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1891 m2 podľa geometrického plánu č.105/2014 zo dňa 10.9.2014 vyhotoveného Róbertom Roskom, Vinohradnícka 8, Tvrdošovce, IČO: 30901316 a to: novovytvorenú parc.č.1444/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 v celosti v katastrálnom území Neded, obec Neded, okres Šaľa 3,51 Eur/m2
85 Július Borsányi a manželka Darina Borsányiová Predávajúci predáva a kupujúci kupujú časť nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č.21/2014 zo dňa 16.07.2014 vyhotoveného Lenkou Korcovou, so sídlom Pata, Stará poštová 534 a to : novovytvorenú parc. reg. „C“ č. 7658/6 záhrada o výmere 200 m2 a novovytv. parc. reg. „C“ č. 7658/13 zast. plocha o výmere 25 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. V zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e/ zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, ktorým sa prevádzajú pozemky z dôvoduosobitného zreteľa, ktorým je skutočnoť, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlú plochu. 3,51 Eur/m2
84 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Banka týmto potvrdzuje, že Úver bol spolu s úrokmi a poplatkami v celom rozsahu splatený a Banka ku dňu vystavenia tohto protokolu neeviduje žiadne pohľadávky z vyššie uvedenej Úverovej zmluvy. 280.833,08 EUR
83 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Úročenie – v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula). Záverečné ustanovenia – Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky. Klient potvrdzuje, že sa so znením oboch týchto obchodných podmienok oboznámil a súhlasí s nimi. 0,- EUR
82 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Úročenie – v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula). Záverečné ustanovenia – Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky. Klient potvrdzuje, že sa so znením oboch týchto obchodných podmienok oboznámil a súhlasí s nimi. 0,- EUR
81 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Úročenie – v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula). Záverečné ustanovenia – Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky. Klient potvrdzuje, že sa so znením oboch týchto obchodných podmienok oboznámil a súhlasí s nimi. 0,- EUR
80 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Úročenie – v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula). Záverečné ustanovenia – Banka vydala Všeobecné obchodné podmienky. Klient potvrdzuje, že sa so znením oboch týchto obchodných podmienok oboznámil a súhlasí s nimi. 0,- EUR
79 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,- EUR
78 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy na spolufinancovanie multifunkčného ihriska v obci Neded. 59.002,35 EUR
77 Ing. Darina Palatická, č. licencie 381 Sedliacka 45 951 15 Mojmírovce a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2015. b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2015 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c) audit súladu výročnej správy za rok 2015 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou d) audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2015 zostavenej podľa § 22 zákona o účtovníctve za obcou zriadené dcérske podniky 1.775,- EUR
76 SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. Drieňová 14 821 01 Bratislava Je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo – stavbu s názvom „multifunkčné ihrisko“ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 99.002,35 EUR
75 J&K corporacion, s.r.o. Mliečany 82 929 01 Dunajská Streda Je uskutočnenie stavebných prác, odstránenie havarijného stavu časti budovy Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ Neded – výmena okien. 11.849,88 EUR
74 J&K corporacion, s.r.o. Mliečany 82 929 01 Dunajská Streda Je uskutočnenie stavebných prác, odstránenie havarijného stavu časti budovy Výmena okien ZŠ Neded – prepojovacie časti objektu. 11.152,46 EUR
73 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava 1 Dotácia v plnej výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska. Poskytnutú dotáciuv zmysle článku I tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 30.06.2016. 40.000,00 EUR
72 Július Borsányi a manželka Darina Borsányiová Predávajúci predáva a kupujúci kupujú časť nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č.21/2014 zo dňa 16.07.2014 vyhotoveného Lenkou Korcovou, so sídlom Pata, Stará poštová 534 a to : novovytvorenú parc. reg. „C“ č. 7658/6 záhrada o výmere 200 m2 a novovytv. parc. reg. „C“ č. 7658/13 zast. plocha o výmere 25 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. V zmysle ust. § 9a ods.8 písm.b/ zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, ktorým sa prevádza pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlá plocha. 3,51 Eur/m2
71 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava 1 Predmet poistenie: ČOV a kanalizácia 5.028,59 EUR/ročne
70 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava 1 Dotácia v plnej výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska. 40.000,- EUR
69 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému“ 4000,- EUR
68 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Odberné miesto – byt, 925 85 Neded 822 5,00 Eur/mesiac
67 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Poskytnutie úveru. Účel úveru: Predfinancovanie NFP pri záverečnej platbe projektu „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia – SO13 Kanalizácia Vlčany, SO14 Kanalizácia Neded a SO15 Zberné prečerpávacie šachty“ 280833,08
66 rima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40144,00
65 Imrich Hanzelík Dodatok č. 1, kde predávajúci predáva a kupujúci kupuje 11/140-ín nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č. 5718, C KN parc. č. 827 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
64 Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. 5.713.634,12 EUR
63 Vodohospodárske stavby a.s. Röntgenova 26 85101 Bratislava Zmena Zmluvy: v článku V sa v bode 2 mení termín ukončenia v časti: Ukončenie prác na kanalizačných sieťach a prečerpávacích staniciach a to nasledovne: „Ukončenie prác na kanalizačných sieťach a prečerpávacích staniciach: do 31.07.2015.“ 5.015.709,12 Eur
62 Ing. Darina Palatická, č. licencie 381 Sedliacka 45 951 15 Mojmírovce a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2014 b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2014 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c) audit súladu výročnej správy za rok 2014 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou 1.300,- Eur
61 Imrich Hanzelík Predávajúci predáva a kupujúci kupuje 11/140-ín nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom u Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na LV č. 5718, C KN parc. č. 827 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
60 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Predaj pozemku reg. C KN: parc. č. 186/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2. 10,- €/m2
59 Ing. Pavol C s i f f á r y a manž. Eva C s i f f á r y o v á, rod. Takácsová Predávajúci predáva a kupujúci kupujú časť nehnuteľnosti na základe geometrického plánu č.20/2009 zo dňa 9.11.2009 vyhotoveného Lenkou Korcovou, so sídlom Pata, Stará poštová 534 a to : novovytvorenú parc.č.7976/85 orná pôda o výmere 378 m2 v celosti v katastrálnom území Neded. V zmysle ust. § 9a ods.8 písm.b/ zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí ide o pozemok – priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou nadobúdateľa. Povinní z vecného bremena manželia Ing. Pavol a Eva Csiffáryoví zriaďujú podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v prospech oprávneného z vecného bremena Obce Neded vecné bremeno in rem, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo oprávneného z vecného bremena právo užívania, údržby a opráv potrubia vybudovaného na zaťaženom pozemku parc.č.7976/85 odvádzajúceho dažďovú vodu do kanála v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
58 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00
57 Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu a zmena čísla účtov na formát IBAN 5.713.634,12 EUR
56 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Odberné miesto č. 4100163264 Súpisné č. 817 5,- EUR/Mesačne
55 Advokátska kancelária JUDr. Eleonóra Zuzáková, s. r. o. Mierové nám. 943/4 924 01 Galanta Poskytovanie právnej pomoci, zastupovanie obce v súdnych sporoch, vyhotovovanie zmlúv. 132,78 Eur / mesačne
54 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Zaťaženie pozemkov Bezodplatne
53 BEJAR, s. r. o. 927 05 Dlhá nad Váhom Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce na roky 2011/2015 720,- Eur
52 RAC spol. s r. o. P. Pázmáňa 49/3 927 01 Šaľa Rekonštrukcia a oprava telocvične ZŠ Neded 154000
51 RAC spol. s r. o. P. Pázmáňa 49/3 927 01 Šaľa Rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí, oprava a zateplenie fasády, úprava podláh na Telocvični. 224922,01 Eur
50 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému“ 3.000,- Eur
49 Ing. Darina Palatická, č. licencie 381 Sedliacka 45 951 15 Mojmírovce a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013, b) overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2013 c) audit súladu výročnej správy za rok 2013 1.300,- Eur
48 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) 925 83 Žihárec 85 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. 250,- Eur
47 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) 925 83 Žihárec 85 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Vybudovanie zberného dvora v obci Neded“ 350,- Eur
46 Regionálna rozvojová agentúra Šaľa (Vágsellye és Vidéke Régiófejlesztési Ügynökség) 925 83 Žihárec 85 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Prevencia kriminality v obci Neded – rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. 250,- Eur
45 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 12.203,64
44 Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách: Znenie článku 3. ods. 3.1, Príloha č.2 Zmluvy „Predmet podpory“ a Príloha č. 6 Zmluvy „Rozpočet projektu“ 256.680,62 EUR
43 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách: 1.1.1 Príloha č. 1 v čl. 4 1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory“ 1.1.3 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ 256.970,97 EUR
42 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe žiadosti Klientovi úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy 15.334,03 Eur
41 ČOV VLČANY-NEDED, spol. s r.o. Prenajatie nehnuteľností – pozemkov a stavieb uvedených v ods.2 I. článku, ktoré vlastnia prenajímatelia, nájomcovi. 250,- Eur
40 Obec Vlčany 925 84 Vlčany 944 Účasť zmluvných strán na realizácii projektu „ Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia – SO 13 Kanalizácia Vlčany, SO 14 Kanalizácia Neded a SO 15 Zberné prečerpávacie šachty a na vysporiadaní vzájomných majetkovo-právnych vzťahov plynúcich z realizácie tohto projektu. 5 913 709,12 EUR
39 Daniela Bombiczová 925 85 Neded č. 675 V súlade s čl. IV. ods. 3 zmluvy zo dňa 7.1.2004 sa mení spravovateľ nasledovne: PS DADA, s.r.o.; 925 85 Neded č. 675, IČO: 46946110, zast. Danielou Bombiczovou, konateľkou 0,00 EUR
38 Pavel Farkaš Účastníci sa dohodli, že vlastníkom ½-ice novovyt. parc.č.2216/117 zast. plochy o výmere 43 m2 a parc.č.2216/118 zast. plochy o výmere 17 m2 zameraných z parc.č.2094 v zmysle geometrického plánu č.11/2010 zo dňa 25.1.2011 vyhotoveného László Jónásom, súkromným geodetom so sídlom Diakovce 542 sa stáva Pavel Farkaš. Vlastníkom 1/4-iny zbytkovej E KN parc.č.2094 ost. plochy o výmere 37 m2 sa stáva Obec Neded. 3,51 €/m2
37 Alexander Csillag a Eva Csillagová Predaj časti C KN parc.č.9404/17, E KN parc.č.9403 a 9407/102 a to v zmysle geometrického plánu č.17-09/2008 zo dňa 25.10.2008 vyhotoveného Alžbetou Blazsekovou z geodetickej kancelárie so sídlom Galanta, Mierové nám.4 z C KN parc.č.9404/17 diel 4 o výmere 162 m2, z E KN parc.č.9403 diel 5 o výmere 96 m2, diel 6 o výmere 38 m2 a diel 13 o výmere 5 m2, z E KN parc.č.9407/102 diel 7 o výmere 12 m2, diel 8 o výmere 495 m2 a diel 12 o výmere 18 m2 v katastrálnom území Neded. 3,51 €/m2
36 EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. Pri Bielom kríži 14 831 01 Bratislava 33 Kompletná realizácia verejného obstarávania pre projekt :„ Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia” 17.820,- EUR
35 Koodis Art Inžinierig Nitra s. r. o. Pri strelnici 10 Vykonanie a zariadenie inžinierskych činností na stavbe: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“ 500,- EUR za mesiac
34 Nadácia Pontis Zelinárska 2 821 08 Bratislava 2 Poskytnutie grantu na projekt Neded 2013 98,- Eur
33 Jozef Juhos a Mária Juhosová Predaj parc.č.1940/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2, C KN parc.č.1898 záhrady o výmere 428 m2 v celosti. 3,51 €/m2
32 Skupina dodávateľov IZ ESP VRV-NEDED zastúpená spoločnosťou ESP Consult, s.r.o. Zabezpečiť stavebný dozor k realizácii stavby „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“ 50.105,00 EUR
31 PROSPECT, s.r.o. J. Simora 5 940 01 Nové Zámky Vykonanie diela:“Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“ 256.680,62 EUR
30 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00
29 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o termínovanom úvere 295.685,46 EUR
28 Ministerstvo životného prostredia SR Nám.Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 5.913.709,12
27 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 827 99 Bratislava Zmena na titulnom liste Zmluvy z dôvodu odstránenia chyby v písaní sa mení číslo Zmluvy 0,00 EUR
26 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Realizácia aktivít projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded 256.970,97
25 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžovo nám.11 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o termínovanom úvere 43.907,40
24 UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A 813 33 Bratislava IČO: 00681709 Poskytnutie peňažných prostriedkov (úveru) na investičné výdavky podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2012 pri úrokovej sadzbe 3 M EURIBOR +3,6 % p.a 22.000,- Eur, slovom: dvadsaťdvatisíc eur
23 Vodohospodárske stavby a.s. Röntgenova 26 85101 Bratislava Zhotovenie diela: „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“ s DPH 5.015.709,12 EUR
22 Zoltán Varga a Helena Vargová Predaj parc. č. 7785 zast. plochy a nádvoria o výmere 906 m2 a parc. č. 7786 ornej pôdy o výmere 385 m2 v 2/6-inách v k.ú. Neded 3,51 EUR/m2
21 Mgr. Farár Štefan Mgr. Štefan Farár odkúpi novovytvorenú parc. č. 9407/24 ostatné plochy o výmere 267 m2 v celosti v katastrálnom území Neded 3,51 EUR/m2
20 Vodohospodárske stavby, a.s. Röntgenova 26 851 01 Bratislava Zhotovenie diela: „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“ s DPH 5.015.709,12 EUR
19 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 0,00 €
18 Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality 5.000,- €
17 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00 EUR
16 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o termínovanom úvere do 523.231,34
15 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 209.854,67 EUR
14 Prima banka Slovensko,a.s. Dodatok k zmluve o termínovanom úvere 0,00 EUR
13 Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere 0,00 EUR
12 Prima banka Slovensko Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. 40.144,00 EUR
11 Prima banka Slonensko, a.s. Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 5330,00 EUR
10 Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava hnuteľný majetok štátu nadobudnutého v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 0,00 EUR
9 Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina 010 11 Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých 5.330,00 EUR
8 Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11; 010 11 Žilina Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. do 40.144,00 EUR
7 Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých do 209.854,67 EUR
6 Dexia banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých do 21.573,90 EUR
5 Úrad práce soc. vecí a rodiny Nové Zámky F. Kapisztóryho 1 940 36 Nové Zámky Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby max.453,60 EUR
4. Dexia banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere do 523.231,34
3 ZSE Energia, a.s. Ponuka E.Stabil 2012-2013 podľa Cenníku tarifných produktov za dodávku elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie s Ponukou E.Stabil 2012-2013
2 Dexia banka Slovensko, a.s. Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31 575 951 IČ DPH: SK2020372541 Záväzok banky poskytnúť na písomnú žiadosť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy. do 33.193,92 EUR
1 Dexia banka Slovensko, a.s. Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31 575 951 IČ DPH: SK2020372541 Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých do 25.079,75 EUR