Zoznam daňových dlžníkov 2019 – FO a PO

Obec Neded ako správca dane v zmysle § 52 ods. 2 z č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- EUR a u právnickej osoby 1.600,- EUR. Podľa ods. 3 uvedeného zákona sa v zozname uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu a suma daňových nedoplatkov.Zoznam daňových dlžníkov zostavený k 31.12.2019